സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണ പിള്ളൈ, മന്നത്ത് പത്മനാഭ പിള്ളൈ