ഇന്ത്യന്‍ ഭൂമിശാസ്ത്രം

1. ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍
2. ഉത്തര പര്‍വ്വതമേഖല

3. ഉത്തരമഹാസമതലം