പ്ലസ് ബൂസ്റ്റ് 

ENGLISH 

PREVIOUS YEAR QUESTIONS

(TOPIC WISE)

 

GRAMMAR TOPICS

 

 

 

QUIZ

(Click Here)

 

 

 

TEST

(Click Here)

1

Types of Sentences

 

✔️

2

Noun

 

✔️

3

Pronoun

 

✔️

4

Relative Pronoun

 

✔️

5

Adjective, Adverb & Verbs

 

✔️

6

Conjunction and Interjection

 

✔️

7

Preposition

 

✔️

8

Tenses

 

✔️

9

Concord

 

✔️

10

Articles

 

✔️

11

Passive Voice

 

✔️

12

Question Tag

 

✔️

13

Reported Speech

 

✔️

14

Degrees of  Comparison

 

✔️

15

If Clause

 

✔️

16

Gerund

✔️

✔️

17

Compound Words

 

✔️

18

Singular and Plurals

 

✔️

19

Prefix and Suffixes

 

✔️

20

Homonyms and Homophones

 

✔️

21

Usages

 

✔️

 
VOCABULARY TOPICS

 

 

 

 

 

QUIZ

(Click Here)

 

 

 

 

 

TEST

(Click Here)

1

Idioms

 

✔️

2

Foreign Words

 

✔️

3

Proverbs

 

✔️

4

One word Substitution

✔️

✔️

5

Phobia and Mania

 

✔️

6

Phrasal Verbs

 

✔️

7

Antonyms

 

✔️

8

Synonyms

 

✔️

9

Collective Nouns

 

✔️

10

Animal Sounds

 

✔️

11

Animal Homes

 

✔️

12

Young Ones

 

✔️

13

Misspelt Words

 

✔️