കഴിഞ്ഞ 15 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ കേരള പി.എസ്.സി നടത്തിയിട്ടുള്ള വിവിധ പരീക്ഷ കളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങള്‍ വര്‍ഷ ക്രമത്തില്‍.