ക്ലാസ്സില്‍ അറ്റന്റ് ചെയ്യാന്‍: 
  • അണ്‍ അക്കാദമി ആപ്പ് ഇന്‍സ്്റ്റാള്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ ഉടന്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുക. (Intall Link: CLICK HERE)
  •  സൗജന്യ ക്ലാസ്സ് unlock ചെയ്യാന്‍ JAFARENGLISH എന്ന കോഡ് ഉപയോഗിക്കുക.
  •  എല്ലാ ദിവസവും വൈകീട്ട് 4:30 ന് അണ്‍അക്കാദമി ആപ്പിലൂടെ ലൈവ് ആയി ക്ലാസ്സുകള്‍ കാണാവുന്നതാണ്. 
  •  ഓരോ ദിവസത്തെയും ചോദ്യങ്ങള്‍ പോള്‍ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതിന് 'ജംബോ റിവിഷന്‍' എന്ന ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യുക. (Join Link: CLICK HERE)
  •  താഴെ നല്‍കുന്ന ടൈംടേബിള്‍ പ്രകാരമായിരിക്കും ക്ലാസ്സുകള്‍.

JANUARY (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


FEBRUARY (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 29

Study Note

TEST


MARCH (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


APRIL (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


MAY (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


JUNE (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


JULY (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


AUGUST (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


SEPTEMBER (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


OCTOBER (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


NOVEMBER (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST

 

DECEMBER (2020)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


______________________________________________

JANUARY (2021)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


FEBRUARY (2021)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


MARCH (2021)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


APRIL (2021)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


MAY (2021)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST


JUNE (2021)

Day 1 to 10

Study Note

TEST

Day 11-20

Study Note

TEST

Day 21 to 31

Study Note

TEST