സ്വാമി വാഗ്ഭടാനന്ദന്‍, പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്‍, കെ.കേളപ്പന്‍