എ കെ ഗോപാലന്‍, പി കൃഷ്ണപിള്ള, ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട്‌