അയ്യത്താന്‍ ഗോപാലന്‍, കുറുമ്പന്‍ ദൈവത്താന്‍, ദേശാഭിമാനി ടി കെ മാധവന്‍, മിതവാദി സി കൃഷ്ണന്‍, ഡോ വേലുക്കുട്ടി അരയന്‍