ടി.ആര്‍.കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യര്‍, സി.കേശവന്‍, വേങ്ങയില്‍ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായനാര്‍, കുറൂര്‍ നീലകണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരിപ്പാട്, പി.എന്‍.പണിക്കര്‍, മക്തി തങ്ങള്‍, അക്കമ്മ ചെറിയാന്‍, കെ.പി.കേശവമേനോന്‍, ചെമ്പക രാമന്‍ പിള്ള, സി.വി.കുഞ്ഞിരാന്‍