• സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും 
  • സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യ