• മധ്യകാല ഇന്ത്യ: രാജസങ്കല്പ്പവും ഭരണരീതിയും
  • സമ്പത്തും സമൂഹവും മധ്യകാല ഇന്ത്യയില്‍
  • സമന്വയത്തിന്റെ ഇന്ത്യ