എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും Idioms വിഭാഗത്തില്‍ മുഴുവന്‍ മാര്‍ക്കും സ്‌കോര്‍ ചെയ്യാന്‍ സഹായിക്കുന്ന പനിര്‍ബന്ധമായും സഹായിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ കാണുക:
Video link: https://youtu.be/ypvqnF8_TB4