പ്രിയ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ,
LDC, FIREMAN, POLICE CONSTABLE, EXCISE OFFICER, SUB INSPECTOR, BDO... തുടങ്ങിയ എല്ലാ കേരള പി.എസ്.സി പരീക്ഷകളിള്‍ക്കും ആവശ്യമായ ഇംഗ്ലീഷിലെ മുഴുവന്‍ ടോപികും 48 ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടൈം ടേബിളാണ് താഴെ തിന്നിരിക്കുന്നത്. സമയബന്ധിതമായി ഫോളോ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിലെ പുരോഗതികള്‍ അറിയിക്കാന്‍ മറക്കരുത്. സംശയങ്ങള്‍ക്ക് ഈ ടൈം ടേബിളിന് താഴെയോ, വീഡിയോകള്‍ക്കു താഴെയോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്.DAY

TOPIC

YOUTUBE CLASS

(FREE)

Previous Year Questions

1

Concord

Class- 1

Class- 2

Class- 3

 PYQ

2

Question Tag

Class- 1

Class- 2

Class- 3

 PYQ

3

Degrees of Comparison

Class- 1

Class- 2

 PYQ

4

If Clause

Class- 1

 PYQ

5

Preposition (AT, IN, ON, BY)

Class- 1

Class- 2

Class- 3

Class -4

 

6

Preposition (With, For, To, Of)

Class -5

 

7

Preposition (From, Between, Beside, Besides, Among Into)

Class -6

 PYQ

8

Tenses (Present)

Class- 1

Class- 2

Class- 3

Class -4

 

9

Tenses (Past)

Class- 5

Class- 6

Class- 7

Class -8

 

10

Tenses (Future)

Class- 9

Class- 10

Class- 11

Class -12

 PYQ

11

Singular & Plurals

Class- 1

Class- 2

 

 PYQ

12

Usages (Look forward to, Hard Better, Would You Mind, Used to)

Class- 1

 

13

Usages (Lest, Too..to, Unless, Would Rather)

Class- 2

 

 

14

Usages (Inspite of, Despite, Incase)

Class- 3

Class -4

 PYQ

15

Phrasal Verbs

Class- 1

Class- 2

 

 

16

Phrasal Verbs

Class- 3

Class -4

 

17

Phrasal Verbs

Class- 5

Class- 6

 

PYQ

18

Types of Sentence (Assertive, Imperative, Interrogative, Exclamatory)

Class- 1

 

 

19

Types of Sentence (Simple, Compound, Complex)

Class- 2

 PYQ

20

Gerund & Infinitive

Class- 1

 

21

Reported Speech

Class- 1

Class- 2

Class- 3

 

22

Reported Speech (Advanced)

Class-4

Class- 5

Class- 6

Class- 7

 PYQ

23

One word Substitution

Class- 1

Class- 2

 

 

24

One word Substitution

Class- 3

Class- 4

 

 

25

One word Substitution

Class- 5

Class- 6

Class- 7

 PYQ

26

Articles (Indefinite Article)

Class-1

 

27

Article (Definite Article)

Class-2

Class- 3

 PYQ

28

Synonyms

Class- 1

Class- 2

Class- 3

 

29

Synonyms

Class- 4

Class- 5

Class- 6

 

30

Synonyms

Class- 7

Class- 8

Class- 9

 

31

Synonyms

Class- 10

Class- 11

Class- 12

 

32

Synonyms

Class- 13

Class- 14

 PYQ

33

Noun Adjective, Verb & Adverb

Class- 1

Class- 2

 PYQ (1)

PYQ (2)

34

Misspelt Words

Class- 1

Class- 2

Class- 3

Class- 4

 

 

35

Misspelt Words

Class- 5

Class- 6

Class- 7

Class- 8

PYQ

36

Idioms

Class- 1

Class- 2

Class- 3

Class- 4

 


37

Idioms

Class- 5

Class- 6

Class- 7

Class- 8

PYQ

38

Conjunctions

Class- 1

Class- 2

 

 

39

Conjunctions

Class- 3

Class- 4

 

 PYQ

40

Passive Voice

Class- 1

 

 

41

Passive Voice

Class- 2

 

 PYQ

42

Young Ones

Class- 1

 

 PYQ

43

Animal Homes

Class- 1

 

 PYQ

44

Collective Nouns

Class- 1

 

 PYQ

45

Proverbs

Class- 1

 

 PYQ

46

Foreign Words

Class- 1

 

 PYQ

47

Prefix Suffix

Class- 1

 

 PYQ

48

Compound Words.

Class- 1

 

 PYQ