സ്റ്റഡി പ്ലാനിനെക്കുറിച്ച്:

 

  • 44 ദിവസം കൊണ്ട് പത്താം തരം പി.എസ്.സി പ്രെലിമിനറി പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് പ്രകാരം തയ്യാറാക്കിയ സ്റ്റഡി പ്ലാന്റെ ആവര്ത്തനമാണ് പ്ലാന്അനുസരിച്ച് മുഴുവന്ടോപികും 20 ദിവസം കൊണ്ട് റിവിഷന്ചെയ്യാം. എല്ലാ ദിവസവും 100 മാര്ക്കിന്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും.
  • അതതുദിവസം തന്നിരിക്കുന്ന ടോപികുകള്സമയ ബന്ധിതമായി പഠിക്കുകയും ശേഷം പോള്ഗ്രൂപ്പില്‍ (telegram group (Click Here to Join) പോള്ചെയ്യുക. രാത്രി 7 മണിക്ക് നടക്കുന്ന മാതൃകാപരീക്ഷയില്പങ്കെടുത്ത് പുരോഗതി വിലയിരുത്തുക.
  • സ്റ്റഡിമെറ്റീരിയല്സൗജന്യ സ്റ്റഡി നോട്ട്, സൗജന്യ യൂടൂബ് ക്ലാസ്സ്, അണ്ക്കാദമി ഫ്രീ, പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകള്എന്നിവയിലൂടെ ലഭിക്കും. (ലിങ്കുകള്ടോപികിന്റെ കൂടെ ലഭ്യമാണ്).
  • എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം100 മാര്ക്കിന്റെ മാതൃകപരീക്ഷയും.
  • ഗൗരവമായി പഠിക്കുന്നവര്ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം.
  • അണ്അക്കാദമി ഫ്രീ ആപ്പ് ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോള്ക്ലാസ്സുകള്ഫ്രീ ആയി ലഭിക്കാന്ആപ്പ് ഇന്സ്റ്റാള്ചെയ്യുമ്പോള് 'JAFARENGLISH' എന്ന റെഫറല്കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാല്മതി.

 

 

 Day

TOPICS

DAILY

PRACTICE

TEST

(Ja-21)

 

● Physics അളവുകളും 

യൂണിറ്റുകളും.

ദ്രവ്യം

(Watch Class),  (Free Note)

● ഭരണഘടനഅടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങള്

● ആമുഖം

 

(Watch Class)

ഉദയംപേരൂര്സുന്നഹദോസ്

-കൂനം കുരിശ് സത്യം

-അഞ്ചുതെങ്ങ് കലാപം

-ആറ്റിങ്ങല്കലാപം (Watch Class)

 

 

 

 

● ചലനം

● പ്രകാശം

(Watch Class),  (Free Note)

● സുപ്രീം കോടതി

● പ്രധാനപ്പെട്ട വിധികള്

 

(Watch Class)

 ● പഴശ്ശികലാപം (Watch Class)

●  കുണ്ടറ വിളംബരം

● ചാന്നാര്ലഹള

(Watch Class)

 

2(Jan - 22)

 

● ദര്പ്പണങ്ങള്‍‍

● താപം

 

(Watch Class),  (Free Note)

● ഹൈക്കോടതി

● റിട്ടുകള്(Watch Class)

 

● മലയാളി മെമ്മോറിയല്(Watch Class)

● ഈഴവമെമ്മോറിയല്(Watch Class)

● മലബാര്കലാപം(Watch Class) 

 

● ബലം

● ശബ്ദം

 

(Watch Class),  (Free Note)

● രാജ്യസഭ

● സഭാനടപടികള്

● ബജറ്റ്

 

(Watch Class)

 

 ● വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം

● പൗരസമത്വ പ്രക്ഷോപം(Watch Class)

● ഗുരുവായൂര്സത്യാഗ്രഹം

● നിവര്ത്തന പ്രക്ഷോഭം(Watch Class)

 

3

(Janu-23)

● വൈദ്യുതി

● ന്യൂക്ലിയാര്‍ ഫിസിക്സ്

● പ്രവര്‍‍ത്തിഊര്‍‍ജ്ജംതാപം

 

 

(Watch Class),  (Free Note)

 രാഷ്ട്രപതി

 

 

 

(Watch Class)

 

● ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരം

● പട്ടിണി ജാഥ

● വൈദ്യുതപ്രക്ഷേഭം(Watch Class)

● കയ്യൂര്സമരം

● മൊറാഴ സമരം

● കീഴരിയൂര്ബോംബ് കേസ്

(Watch Class)

 

TEST-5

 

● ആറ്റം

● മൂലകങ്ങളും തന്മാത്രകളും

(Free note)

● ഭരണഘടനാനുസൃത സമിതികള്

● കമ്മിഷനുകള്

(Watch Class)

● കരിവള്ളൂര്സമരം 

● പാലിയം സത്യാഗ്രഹം 

● ഐക്യ കേരള പ്രസ്ഥാനം 

  (Watch Class)


 

TEST-6

4


(Janu-24)

● പിരിയോഡിക് ടേബിള്‍‍

● ലോഹങ്ങള്‍‍

(Free note)

 ● പ്രധാനമന്ത്രിമാര്


(Watch Class)


●  Kerala Geography: നദികള്‍,

പെരിയാര്

 

 (Watch class)

 

●  ഭാരതപ്പുഴ, പമ്പ

(Watch class)


 

 TEST-7


 


● ലോഹസങ്കരങ്ങള്‍‍

● അയിര്

(Free note)

● ഭാഗങ്ങളും ഷെഡ്യൂളുകളും

● പൗരത്വം

(Watch Class)


● ചാലിയാര്‍, ചാലക്കുടിപുഴ

   (Watch Class)

 

●  മഞ്ചേശ്വരം പുഴ, നെയ്യാര്‍, മയ്യഴിപ്പുഴ, കബനി, ഭവാനി, പാംബാര് (Watch Class)TEST-8

5


(Janu-25)● അലോഹങ്ങള്‍, ഹാലോജന്സ്

● വാതകങ്ങള്‍‍

 

(Free note)


● മൗലിക 

● അവകാശങ്ങള്

 

(Watch Class)

● വേമ്പനാട്ട് കായല്‍, അഷ്ടമുടിക്കായല്

(Watch Class)

● ശാസ്താംകോട്ട കായല്

പൂക്കോട് തടാകം

(Watch Class)

 

TEST-9

 


● ഉപലോഹം

● ആസിഡ്

(Free note)

● മൗലിക കടമകള്

● മാര്ഗ്ഗ നിര്ദ്ദേശക തത്വങ്ങള്

 

(Watch Class)

● വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങള്‍: പെരിയാര്‍, വയനാട്, പറമ്പിക്കുളം (Watch Class)

● ശെന്തുരിണി, നെയ്യാര്‍, ആറളം etc... (Watch Class)
 

TEST-10

 6

(Janu-26)

 ● ഐസോടോപ്പ്ഐസോബാര്‍‍, ഐസോടോണ്

● രസതന്ത്രം നിത്യ ജീവിതത്തില്

● ഇന്ധനങ്ങള്‍‍

(Free note)

● ഭേദഗതികള്

 

(Watch Class)


● അണക്കെട്ടുകള്‍, മുല്ലപ്പെരിയാര്‍, മലമ്പുഴ, നെയ്യാര്(Watch Class)

● ഇടുക്കി ഡാം, ബാണാസുര സാഗര്‍, തെന്മല ഡാം, പീച്ചി ഡാം

(Watch Class)


 

TEST-12 രാസപ്രവര്ത്തനങ്ങള്‍‍

   രാസനാമങ്ങള്‍‍

(Free note)

 ● പഞ്ചായ്ത്തി രാജ്

 

(Watch Class)

● ദേശീയോദ്ദ്യാനങ്ങള്‍: ഇരവികുളം, സൈലന്റ് വാലി etc.

(Watch Class)
 TEST-13

7

(Janu-27)


● സംയുക്തങ്ങള്‍‍‍, മിശ്രിതങ്ങള്‍‍‍, ലായനികള്‍‍

 

(Free note)

● ഭരണഘടനയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം

 

(Watch Class) 

● പക്ഷി സങ്കേതം, ആനപരിശീലനകേന്ദ്രങ്ങള്
Watch Class

 

TEST-14

● ഓര്ഗാനിക്ക് കെമിസ്ട്രി

(Free note)

1. ശങ്കരാചാര്യര്

2. കുര്യാക്കോസ് ഏല്യാസ് ചാവറ

3. വൈകുണ്ഠ സ്വാമി

(Watch Class)

●  ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികള്‍, താപവൈദ്യുത പദ്ധതികള്


Watch Class TEST-15

8

(Janu-28)

 

● മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ അറിവ്:
 
കോശം
(Free note)4. തൈക്കാട് അയ്യ

 5. ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

(Watch Class)

●  കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി: മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം

(Watch Class)

●  ചുരങ്ങള്

(Watch Class)
 TEST-16

 

● പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍‍

● രക്ത പര്യായന വ്യവസ്ഥ

 

(Free note)

6. ചട്ടമ്പിസ്വാമികള്

 7. ശ്രീനാരായണ ഗുരു (Watch Class)

 ● ദീപുകള്‍, വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്

(Watch Class)

● മണ്ണിനങ്ങള്‍ 

(Watch Class)

 


 

TEST-17

 9

(Janu-29)

 

● നാഡീ വ്യവസ്ഥ

● അസ്ഥി പേശി വ്യവസ്ഥ

(Free note)

 8. അയ്യങ്കാളി

9. ഡോ. പല്പ്പു

10. വക്കം മൗലവി

 

(Watch Class)

● വ്യവസായം, കയര്‍, കശുവണ്ടി, കൈത്തറി

(Watch Class)

● മത്സ്യബന്ധനം

(Watch Class)

 

TEST-18

 

 

● ദഹന വ്യവസ്ഥ

● വിസര്ജ്ജന വ്യവസ്ഥ

(Free note)

 11. കുമാരനാശാന്

12. പൊയ്കയില്യോഹന്നാന്

 

(Watch Class)

● KERALA FACTകേരളം അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്

 

 

(Watch Class)

 TEST-19

10

(Janu-30)

 

● അന്ധസ്രാവി ഗ്രന്ഥികള്‍‍

● ആഹാരവും പോഷണവും

 

(Free note)

 13.സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള

14. മന്നത്ത് പത്മനാഭന്

 

 

 

 

(Watch Class)

● ജില്ലകള്‍: തിരുവനന്തപുരം

    Part 1: (Watch Class)

    Part 2: (Watch Class)

● കൊല്ലം

    (Watch Class)

 

TEST-20

 

 

● രോഗങ്ങള്രോഗകാരികള്

(Free note)

 15. സ്വാമി വാഗ്ഭടാനന്ദന്

16. പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പന്

17. കെ.കേളപ്പന്

 

(Watch Class)

● പത്തനം തിട്ട

(Watch class)

● ആലപ്പുഴ

(Watch class)

● കോട്ടയം

(Watch class) TEST-21

11

(Janu-31)
● ഭക്ഷ്യ-കാര്ഷികവിളകള്

(Free note)

● വനം-വനവിഭവം

(Watch Class)

● പരിസ്ഥിതി - പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങള്‍ 

 

(Free note)

 

 

 18. സഹോദരന്അയ്യപ്പന്

19. .ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട്

 

 

(Watch Class)

● ഇടുക്കി

(Watch class)

● എറണാകുളം

(Watch class)

● എറണാകുളം

(Watch Class)

 

 TEST-23

● ശ്വസന വ്യവസ്ഥ

● ജനറ്റിക്സ്

● ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

 

(Free note)

20. ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധ പണിക്കര്

21. .വി.രാമസ്വാമി നായ്ക്കര്

22. ആഗമാനന്ദ സ്വാമി

23. ആനന്ദ തീര്ത്ഥന്

 

 

(Watch Class)

● തൃശൂര്

(Watch Class)

● പാലക്കാട്

(Watch Class)

● മലപ്പുറം

(Watch Class)

 TEST-24

12

(Feb-01) പ്രപഞ്ചംസൗരയുഥം

● ചന്ദ്ര ഗ്രഹണം

 

(Free Note)

 24. .കെ.ജി

24. പി.കൃഷ്ണപിള്ള

25. .എം.എസ്

 

 

(Watch Class)


● കോഴിക്കോട്‌ 

(Watch Class)

● വയനാട്

(Watch Class)

● കണ്ണൂര്

(Watch Class)

● കാസര്ഗോഡ്

(Watch Class)

 TEST-25

 ● ഗ്രഹങ്ങള്‍‍‍, ബുധള്‍‍‍, ശുക്രന്‍, ഭൂമിചൊവ്വ

(Free Note)

 26. അയ്യത്താന്ഗോപാലന്

27. കുറുമ്പന്ദൈവത്താന്

28. ദേശാഭിമാനി ടി.കെ.മാധവന്

29. മിതവാദി.സി.കൃഷ്ണന്

30. ഡോ.വേലുക്കുട്ടി അരയന്

31. പാമ്പാടി ജോണ്ജോസഫ്

32. ബാരിസ്റ്റര്‍.ജി.പി.പിള്ള

 

(Watch Class)

INDIAN GEOGRAPHY: ●  ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സവിശേഷതകള്‍, ഭൂപ്രകൃതി

(Watch Class)

 

●  ഉത്തരപര്വ്വതമേഖല

(Free Note)

 TEST-26

13

(Feb-02)

 

● വ്യാഴംശനിയുറാനസ്നെപ്ട്യൂണ്‍, പ്ലൂട്ടോകുള്ളന്‍ ലോഹങ്ങള്‍‍‍, വാല്നക്ഷത്രങ്ങള്‍‍

●  ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങള്‍.

 

(Free Note)

 27. ടി. ആര്‍. കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യര്

28. സി.കേശവന്

29. വേങ്ങയില്കുഞ്ഞിരാമന്നായനാര്

30. കൂറൂര്നീലകണ്ഠന്നമ്പൂതിരിപ്പാട്

31. പി.എന്‍.പണിക്കര്

32. മക്തി തങ്ങള്

33. അക്കമ്മ ചെറിയാന്

34. കെ.പി.കേശവമേനോന്

35. മുഹമ്മദ് അബ്ദുള്റഹിമാന്

36. ചെമ്പകരാമന്പിള്ള

37. സി.വി.കുഞ്ഞിരാമന്

 

(Watch Class)

●  ഉത്തരമഹാസമതലം

 തീരപ്രദേശം, ദ്വീപുകള്

(Free Note)

  TEST-27

 

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ 

(PSC BULLETIN 2019APRIL+ MAY+ JUNE)

 

(Study Note)

 

ലാഭവും നഷ്ടവും

 

(Watch Class 1)

(Watch Class 2)

(Watch Class 3)

●  ഹിമാലയന്നദികള്‍, ഉപദ്വീപീയന്നദികള്


(Free Note)

 TEST-28

14

(Feb-03)

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2019)

(PSC BULLETIN 2019JULY+AUGUST+SEPTMBER)

(Study Note)


 വര്ഗ്ഗവും വര്ഗ്ഗമൂലവും

 

(Watch Class 1)

(Watch Class 2)


● 
വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങള്‍, തടാകങ്ങള്

 ഇന്ത്യയുടെ അതിര്ത്തികളും അതിരുകളും

 

(Free Note)

 TEST-29

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2019)

(PSC BULLETIN 2019OCTOBER+NOVEMBER+DECEMBER)


 ലസാഖു, ഉസാഖ(Watch Class 1)

(Watch Class 2)

(Watch Class 3)

 

● ഊര്ജ്ജമേഖലയിലെ പുരോഗതി 

● ഗതാഗത പുരോഗതി

● വാര്ത്താവിനിമയ പുരോഗതി  

● വ്യവസായം: പരുത്തി, ചണം, കമ്പിളി, പട്ടുനൂല്‍, പഞ്ചസാര, പേപ്പര്

 TEST-30

 15(Feb-04)


 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, JANUARY)

 


 ഭിന്നസംഖ്യകള്

● വ്യവസായംഇരുമ്പുരുക്ക്, എഞ്ചിനിയറിങ്, ലോക്കോമോട്ടീവ്സ്, ഓട്ടോമൊബൈല്‍, വിമാനനിര്മ്മാണം, രാസവളം

 TEST-31

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, FEBRUARY)

 


 

 ശരാശരി

 

● വ്യവസായംസിമന്റ്, തുകല്‍, ഗ്ലാസ്സ്, സെസ്

● തുറമുഖം, കപ്പല്നിര്മ്മാണ ശാല

  TEST-32

 16

(Feb-05)

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, MARCH)

 


 

ദശാംശ സംഖ്യകള്

●  ഒന്നാം സ്വതന്ത്ര്യ സമരം

 

Watch Class -1 

Watch Class -1 

 TEST-34

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, ARPIL)

 

സംഖ്യകളും അടിസ്ഥാന ക്രിയകളും

● ഓള്ഇന്ത്യാ മുസ്ലീം ലീഗ്

● സൂറത്ത് വിഭജനം

● മിന്റോ മോര്ളി ഭരണ പരിഷ്കാരം

● ഗദ്ദാര്പാര്ട്ടി

 

Watch Class 

 TEST-35

 

17

(Feb-06)

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, MAY)

 സമയവും ദൂരവും


●  ബംഗാള്വിഭജനം

●  സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം

Watch Class 

 

●  ഹോം റൂള്പ്രസ്ഥാനം

●  ചമ്പാരന്സത്യാഗ്രഹം

●  അഹമ്മദാബാദ് മില്സമരം

●  ഖേദ സത്യാഗ്രഹം

Watch Class 

 TEST-36

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, JUNE)

 ഗണിത ചിഹ്നങ്ങള്‍  ഉപയോഗിച്ചുള്ള  ക്രിയകള്

ജാലിയന്വാലാബാഗ് കൂട്ടക്കൊല

ഖിലാഫത്ത് പ്രസ്ഥാനം

മൊണ്ടേഗു ചേംസ് പ്രസ്ഥാനം

Watch Class 

 

 

● സൈമണ്കമ്മിഷന്

ഹിന്ദുസ്ഥാന്സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക്കന്അസോസിയേഷന്

ബര്ദോളി സത്യാഗ്രഹം

Watch Class 

 TEST-37

18

 

    38

(Feb-07)

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, JULY)

 ശ്രേണികള്

കക്കോരി ഗുഢാലോചന

Watch Class 

● നിസ്സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം

ചൗരി ചൗരാ പ്രസ്ഥാനം

സ്വരാജ് പാര്ട്ടി

 

Watch Class 

 TEST-38

 

 

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, AUGUST)

 സമാനബന്ധങ്ങള്

 

●  നെഹ്റു റിപ്പോര്ട്ട്

●  പൂര്ണ്ണ സ്വരാജ്

●  ചിറ്റഗോഗ് ആയുധപ്പുര കൊള്ള

●  സിവില്നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം

●  വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങള്

●  കമ്യൂണല്അവാര്ഡ്

●  ഗവണ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യാ ആക്ട്

●  കോണ്ഗ്സ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാര്ട്ടി

 TEST -39

19

(Feb-08)

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, SEPTMBER)

 തരംതിരിക്കല്

ആഗസ്റ്റ് ഓഫര്

ക്രിപ്സ് മിഷന്

ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാസമരം

ഇന്ത്യന്നാവിക കലാപം

കാബിനറ്റ് മിഷന്

ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭാ അംഗങ്ങള്

മഹാത്മാ ഗാന്ധി

 TEST-40

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, OCTOBER)

 പദങ്ങളുടെ ക്രമീകരണം

സാമൂഹിക മുന്നേറ്റങ്ങള്

സാംസ്കാരിക മുന്നേറ്റങ്ങള്

 TEST-41

20

(Feb-09)

 കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, NOVEMBER)

 ഒറ്റയാനെ കണ്ടെത്തല്

ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്

 

ഇന്ത്യ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്

 TEST-42

  കറന്റ് അഫയേഴ്സ്‌ (2020)

(PSC BULLETIN 2020, DECEMBER)

 വയസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങള്‍,  സ്ഥാന നിര്ണ്ണയം

 മനുഷ്യാവകാശം

വിവരാവകാശ നിയമം

 TEST-43