പ്രിയ ഉദ്യോഗാര്‍ത്ഥികളെ,

ഇന്നു മുതല്‍ 12 ദിവസം 

തുടര്‍ച്ചയായി രാത്രി 8:30 ന്

പി.എസ്.സി ജനറല്‍ ഇംഗ്ലീഷ്

ടോപിക്കുകളുടെ മുന്‍വര്‍ഷ ചോദ്യങ്ങള്‍

ഉള്‍പ്പെടുത്തിയുള്ള PYQ GALA ഉണ്ടാകും.


ഓരു ദിവസം 3 ടോപിക്കില്‍നിന്നുള്ള

50 ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക.

Unacademy Kerala PSC യൂടൂബ് ലൈവിലൂടെ നടക്കുന്ന 10 ദിവസത്തെ

പരീക്ഷാ സീരീസ് ലൈവില്‍ വന്നു തന്നെ

കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുക.


ഓരോദിവസത്തേയും ടോപിക്ക് 

പഠിച്ചുവരുന്നത് കൂടുതല്‍

ഗുണകരമായിരിക്കും.


ഓരോ ദിവസത്തെ ടോപിക്കുകളും

പഠിക്കാന്‍ ആവശ്യമായ റഫറന്‍സ് ലിങ്കുകളും താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു.

നാളെ മുതല്‍ കൃത്യമായി പിന്‍തുടരൂ

ഇംഗ്ലീഷിനെ കീഴടക്കൂ...DAY-1. (18/05/2021)

Types of sentences

Parts of speech: Nouns, Adjectives, Verbs & Adverbs

Parts of speech: Pronouns

TEST LINK: 

 DAY-2. (19/05/2021)

Singular and plural

Compound words

Prefix and suffix

 TEST LINK:

 


DAY-3. (20/05/2021)

Parts of speech: Conjunctions

Parts of speech: Prepositions

TEST LINK:

 

DAY-4. (21/05/2021)

Synonyms

Phrasal verbs

One word substitutes

 TEST LINK:


DAY-5. (22/05/2021)

Comparison of adjectives (Degrees of Comparison)

Articles

TEST LINK:

 

 

DAY-6. (23/05/2021)

Words often confuses & Spelling test

Gender

Collective nouns

 TEST LINK:


DAY-7. (24/05/2021)

Tag questions

Infinitive and gerunds

TEST LINK:

 

DAY-8. (25/05/2021)

Tenses

Agreement of Verb and Subject (Concord)

TEST LINK:

DAY-9. (26/05/2021)

Antonyms

Foreign words and phrases

Proverbs

 TEST LINK:

 

DAY-10. (27/05/2021)

Tenses in conditional sentences (If clause)

Direct and indirect speech (reported speech)

TEST LINK:


DAY-11. (28/05/2021)

Active and passive voice

Uses of primary and model auxiliary verbs

 TEST LINK:


DAY-12. (29/05/2021)

Correction of sentence

Relative Pronouns

Interchanging of sentences

TEST LINK:


ടോപിക് പഠിക്കാത്തവര്‍

ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് 

ക്ലാസ്സുകള്‍ കാണാവുന്നതാണ്: CLICK HERE