വരൂ 40 ദിവസംകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ്  പരിശീലിക്കാം...

എല്ലാദിവസവം രാവിലെ 7 മണിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ക്ലാസ് തരുന്നു.

വൈകീട്ട് അതതു ടോപിക്കിന്റെ സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ പരീക്ഷയും.

*ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ ടെസ്റ്റ് ലിങ്ക് വ്യക്തമായി കാണാന്‍ ഫോണ്‍ ചരിച്ചു പിടിച്ചു വായിക്കുമല്ലോ.


DAY

TOPIC

CLASS LINK

TEST LINK

1

(22/03/2021)

Types of sentences

 Watch Class

 Exam

2

(23/03/2021)

Singular and plural

 Watch Class

 Exam Link

3

(24/03/2021)

Parts of speech: Nouns, Adjectives, Verbs & Adverbs

 Watch Class

 Exam Link

4

(25 &26/03/2021)

Compound words

 Watch Class

 Exam Link

5

(27/03/2021)

Parts of speech: Pronouns

  Watch Class

 Exam Link

6

(29/03/2021)

Prefix and suffix

  Watch Class

 

7,8

(30 /03/2021)

Parts of speech: Conjunctions

 

 

9,10,11

Synonyms

 

 

12,13

Parts of speech: Prepositions

 

 

14,15

Phrasal verbs

 

 

16,17

Agreement of Verb and Subject (Concord)

 

 

18,19

One word substitutes

 

 

21

Comparison of adjectives (Degrees of Comparison)

 

 

22

Words often confuses & Spelling test

 

 

23

Articles

 

 

25,25

Idioms

 

 

26

Uses of primary and model auxiliary verbs

 

 

27

Gender

 

 

28

Tag questions

 

 

29

Collective nouns

 

 

30

Infinitive and gerunds

 

 

31

Proverbs

 

 

32,33

Tenses

 

 

34

Foreign words and phrases

 

 

35

Tenses in conditional sentences (If clause)

 

 

36

Antonyms

 

 

37

Direct and indirect speech (reported speech)

 

 

38

Active and passive voice

 

 

39

Correction of sentence

 

 

40

Interchanging of sentences